برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات مربیگری خصوصی از طریق لینک مربوطه با پشتیبان سلامت فیتنس تماس بگیرید

مربیگری حرفه ای در باشگاه محل تمرین شما

مربیگری خصوصی

در باشگاه محل تمرین شما

مبتدی


۱۲ جلسه در ماه

مربیگری خصوصی

در باشگاه محل تمرین شما

متوسط


۱۶ جلسه در ماه

مربیگری خصوصی

در باشگاه محل تمرین شما

پیشرفته


۲۰ جلسه در ماه

مربیگری خصوصی

در باشگاه محل تمرین شما

حرفه ای


۲۴ جلسه در ماه

مربیگری حرفه ای در هوم جیم سلامت فیتنس

مربیگری خصوصی

در هوم جیم سلامت فیتنس

مبتدی


۱۲ جلسه در ماه

مربیگری خصوصی

در هوم جیم سلامت فیتنس

متوسط


۱۶ جلسه در ماه

مربیگری خصوصی

در هوم جیم سلامت فیتنس

پیشرفته


۲۰ جلسه در ماه

مربیگری خصوصی

در هوم جیم سلامت فیتنس

حرفه ای


۲۴ جلسه در ماه